Algemene voorwaarden | RiverClay

RiverClay is gevestigd te Nijmegen aan de Asdonksestraat 2 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80402011 / BTW-identificatienummer NL003442991B95.

1 DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande definities, steeds met een beginhoofdletter geschreven, zowel in enkel en meervoud gebruikt, de volgende betekenis:

Offerte: de Offerte die Riverclay heeft opgesteld, waarin wordt aangegeven waar het uit te voeren Werk of de overeengekomen Diensten uit bestaan, alsmede welke vergoeding Opdrachtgever hiervoor verschuldigd is;
Overeenkomst van opdracht: de overeenkomst tot het verlenen van Diensten, zoals blijkt uit de Offerte;
Overeenkomst tot aanneming van werk: de overeenkomst tot het totstandbrengen van een werk van stoffelijke aard, zoals blijkt uit de Offerte;
Opdrachtgever: de Partij die met Riverclay de Overeenkomst aangaat;
Riverclay: Riverclay, gevestigd te Asdonksestraat 2, 6515CC, Nijmegen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 80402011;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Riverclay, zoals opgenomen in de Offerte en deze algemene voorwaarden;
Partij: Riverclay dan wel Opdrachtgever;
Werk: het door Riverclay tot stand te brengen werk zoals nader omschreven in de Overeenkomst tot aanneming van werk;
Diensten: de door Riverclay te verlenen diensten, zoals nader omschreven in de Overeenkomst van opdracht;

2 TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Riverclay en Opdrachtgever waarop Riverclay deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Riverclay, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Riverclay en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

3 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 1. Een Offerte van Riverclay is 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven.
 2. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende Offerte door Riverclay retour is ontvangen. Het staat Riverclay vrij te bewijzen dat de Overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
 3. Indien geen van beide partijen de overeenkomst schriftelijk bevestigt en Riverclay met instemming van Opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de Overeenkomst heeft gemaakt, wordt Opdrachtgever geacht de overeenkomst conform de Offerte te hebben verstrekt.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de Offerte opgenomen aanbod is Riverclay daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Riverclay anders aangeeft.
 5. Een samengestelde Offerte verplicht Riverclay niet tot het verrichten van een gedeelte daarvan tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 7. Ingeval deze Algemene Voorwaarden en de Offerte tegenstrijdigheden bevatten, gelden de in de Offerte opgenomen voorwaarden.

4 WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties en/of consequenties voor het tijdstip van voltooiing zal hebben, zal Riverclay Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 3. Riverclay kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever meerkosten in rekening brengen dan vermeld in de Overeenkomst, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend, tenzij deze werkzaamheden vallen binnen de zorgplicht van Riverclay.

5 VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en bescheiden, waarvan Riverclay aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze daarvoor noodzakelijk zijn, waaronder het bestek en benodigde vergunningen en ontheffingen, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Riverclay worden verstrekt.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Riverclay verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 3. Riverclay is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Riverclay is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Riverclay kenbaar behoorde te zijn.
 4. Opdrachtgever zorgt ervoor dat door derden uit te voeren werkzaamheden die niet tot het Werk van Riverclay behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het Werk daarvan geen vertraging ondervindt.
 5. Opdrachtgever verschaft aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het Werkbenodigde nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit). De kosten hiervan en van het benodigde verbruik zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om vóór de dag waarop het Werk als opgeleverd geldt van het Werkzelf dan wel door derden werkzaamheden uit te (laten) voeren, behoudens toestemming van de aannemer.

6 UITVOERING OVEREENKOMST

 1. Riverclay bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de Overeenkomst wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Riverclay het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. Riverclay is bij het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst verplicht Opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in het Werk voor zover hij deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. Hetzelfde geldt in geval van gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van Opdrachtgever, daaronder begrepen de ondergrond waarop Opdrachtgever een Werklaat uitvoeren, alsmede fouten en gebreken in door Opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften.

7 UITVOERINGSTERMIJN

 1. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen te verstrekken, dan gaat de termijn waarbinnen de Overeenkomst dient te worden afgerond niet eerder in dan nadat de vooruitbetaling geheel is ontvangen respectievelijk de informatie en/of materialen zijn verstrekt. In dat geval heeft Riverclay heeft het recht de uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra vergoeding volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen
 2. Indien Riverclay tijdens de uitvoering voorziet dat de uitvoeringstermijn zal worden overschreden, doet hij hiervan mededeling aan Opdrachtgever onder vermelding van de vermoedelijke aanleiding.
 3. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Riverclay de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 4. Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen, indien dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.


8 OPLEVERING

 1. Indien Riverclay te kennen heeft gegeven dat het Werk klaar is om te worden opgeleverd en Opdrachtgever het Werk niet binnen acht dagen keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigert, wordt Opdrachtgever geacht het Werkstilzwijgend te hebben aanvaard. Na de aanvaarding wordt het Werk als opgeleverd beschouwd.
 2. Na oplevering is het Werk voor risico van Opdrachtgever. Derhalve blijft hij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het Werk door een oorzaak die niet aan Riverclay kan worden toegerekend.
 3. Riverclay is ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die Opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, maar niet heeft gemeld.
 4. Indien het Werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor Riverclay aansprakelijk is, moet Opdrachtgever, tenzij zulks in verband met de omstandigheden niet van hem kan worden gevergd, aan Riverclay de gelegenheid geven de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid van Riverclay voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering.
 5. Opdrachtgever kan vorderen dat Riverclay de gebreken binnen redelijke termijn wegneemt, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van Opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding.
 6. Indien Opdrachtgever het Werk afkeurt, dient hij dat schriftelijk of elektronisch te doen onder vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn. Kleine gebreken zullen geen reden tot afkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
 7. Indien Opdrachtgever het Werk in gebruik neemt, geldt het Werk als opgeleverd.

9 PRIJZEN EN VERGOEDINGEN

 1. De prijzen in de Offertes zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven.
 2. Indien geen vaste vergoeding wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede tijd en het uurtarief van Riverclay.
 3. Indien de prijs bij het sluiten van de Overeenkomst niet is bepaald of slechts een richtprijs is bepaald, is Opdrachtgever een redelijke prijs verschuldigd.
 4. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostenverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, zal Riverclay de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk aan de kostenverhoging kunnen aanpassen, mits Riverclay bij het bepalen van de prijs geen rekening had hoeven te houden met de kans op zulke omstandigheden.


10 BETALING

 1. Betaling van de door de Riverclay verzonden factuur dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur, of klachten in de zin van artikel 12, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 2. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling of schuldsanering van Opdrachtgever is al hetgeen Opdrachtgever aan Riverclay verschuldigd is direct opeisbaar.
 3. Riverclay is steeds bevoegd een voorschot te vragen voor de betaling van haar werkzaamheden en/of kosten.
 4. Het is Riverclay toegestaan Opdrachtgever bij vooruitbetaling te factureren. Het is Riverclay tevens toegestaan pas met de uitvoering van de Overeenkomst aan te vangen wanneer het verschuldigde bedrag door Riverclay is ontvangen. Het uitblijven van betaling kan gevolgen hebben voor de overeengekomen (oplever)termijn(en), hetgeen voor risico komt van Opdrachtgever.
 5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van de verschuldigde bedragen.

11 RENTE EN INCASSOKOSTEN

 1. Indien Opdrachtgever na het verstrijken van de eerste betalingstermijn, zoals vermeld in artikel 10 lid 1, niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, is Opdrachtgever de wettelijke (handels)rente verschuldigd vanaf de eerste dag na het aflopen van de betalingstermijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Tevens is Opdrachtgever in een dergelijk geval gehouden tot volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 2. Indien Opdrachtgever na verstrijken van de uiterste termijn niet of niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zal Opdrachtnemer een gerechtelijke vordering tegen Opdrachtgever kunnen instellen. Alle gerechtelijke en/of executiekosten, die Opdrachtnemer heeft moeten maken als gevolg van de niet nakoming door Opdrachtgever, komen dan eveneens voor rekening van Opdrachtgever.

12 KLACHTEN

 1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst of over een factuur dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden of binnen 30 dagen na verzenddatum van de factuur, schriftelijk te worden gemeld aan Riverclay. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Riverclay in staat is adequaat te reageren.
 2. In geval van een terechte klacht, heeft Riverclay de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte vergoeding, het kosteloos verbeteren of het opnieuw verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of, indien dit laatste niet meer mogelijk of zinvol is, het geheel of gedeeltelijk niet meer uitvoeren van de Overeenkomst tegen restitutie naar evenredigheid van een door Opdrachtgever betaald vergoeding.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Riverclay slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel xx.

13 SCHORSING EN OPZEGGING

 1. Opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het Werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen die Riverclay ten gevolge van de schorsing moet treffen, en schade die Riverclay ten gevolge van de schorsing lijdt, worden aan Riverclay vergoed.
 2. Indien gedurende de schorsing schade aan het Werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening van Riverclay, mits hij Opdrachtgever tevoren schriftelijk of elektronisch heeft gewezen op dit aan de schorsing verbonden gevolg.
 3. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan Riverclay bovendien vorderen, dat hem een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het Werk wordt gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met op het Werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door Riverclay betaalde bouwstoffen.
 4. Indien de schorsing van het Werk langer dan een maand duurt, is Riverclay bevoegd het Werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig het volgende lid te worden afgerekend.
 5. Zijn partijen een Overeenkomst tot aanneming van Werk aangegaan, dan heeft Riverclay in geval van opzegging recht op de overeengekomen prijs, verminderd met de door Riverclay bespaarde kosten en vermeerderd met de kosten die Riverclay als gevolg van de beëindiging heeft moeten maken en vermeerderd met 10% van de overeengekomen vergoeding.
 6. Zijn partijen een Overeenkomst van opdracht aangegaan, dan heeft Riverclay in geval van opzegging recht op 125% van de gefactureerde en/of te factureren werkzaamheden die ten tijde van de opzegging reeds waren uitgevoerd. In geval Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, is Opdrachtgever in geval van opzegging 100% van de gefactureerde en/of te factureren werkzaamheden die ten tijde van de opzegging reeds waren uitgevoerd verschuldigd.
 7. Na opzegging van de Overeenkomst is ieder der partijen verplicht de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij in acht te nemen.

14 PRIVACY

 1. Riverclay handelt volgens het bepaalde in de AVG en beveiligt de persoonsgegevens die hem worden verstrekt adequaat. Riverclay zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.
 2. Riverclay verwerkt de persoonsgegevens die zij verkrijgt van Opdrachtgever uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en zijn legitiem belang.
 3. Voor zover Riverclay derden inschakelt bij de uitvoering van de Overeenkomst, zullen die derden gehouden zijn aan gelijkluidende verplichtingen als Riverclay.

15 ONTBINDING

 1. Riverclay is bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Ieder der Partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling verleend wordt, het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd, de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie, reorganisatie of samenvoeging van ondernemingen. De Partij die de overeenkomst aldus beëindigt is nimmer tot schadevergoeding jegens de wederpartij gehouden.
 3. Indien Riverclay ten aanzien van beëindiging van de Overeenkomst als bedoeld in de voorgaande leden reeds uitvoering aan de Overeenkomst heeft gegeven, vormt het reeds uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende betalingsverplichtingen geen onderwerp van ongedaan making, tenzij Riverclay ten aanzien daarvan in verzuim is. Bedragen die Opdrachtgever aan Riverclay verschuldigd is ingevolge het reeds uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst blijven, ongeacht of Opdrachtgever daarvoor reeds is gefactureerd, onverminderd verschuldigd en worden op moment van de ontbinding direct opeisbaar.

16 AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTGEVER

 1. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het Werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het Werk voortvloeiende gevolgen.
 2. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
 3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het Werk en de schade en vertraging die Riverclay lijdt als gevolg van door Opdrachtgever of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
 4. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de Offerte in werking treden, komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Riverclay die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.

17 AANSPRAKELIJKHEID Riverclay

 1. Riverclay aanvaardt wettelijke en contractuele verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.
 2. Riverclay is slechts aansprakelijk jegens Opdrachtgever (a) in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, waaronder een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een garantieverplichting, en dan uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie, of (b) in het geval van een aan Riverclay toerekenbare onrechtmatige daad waarbij schade of lichamelijk letsel aan personen is toegebracht.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Riverclay voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, alsmede vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade wegens door Riverclay gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt.
 4. Riverclay heeft te allen tijde het recht om de door Opdrachtgever te lijden of geleden schade voor zover mogelijk te voorkomen of te verminderen.
 5. De hoogte van enige vergoeding verschuldigd die door Riverclay op grond van de vorige leden kan worden vergoed, is gemaximeerd op het bedrag dat door de verzekeraar van Riverclay uit hoofde van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dan wel een CAR-verzekering uitgekeerd wordt, vermeerderd met zijn eigen risico onder die verzekering. In geval geen CAR-verzekering is afgesloten of als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de overeengekomen werkzaamheden beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door Opdrachtgever aan Riverclay is betaald met een maximum van € 25.000.
 6. In afwijking van hetgeen onder 5. van dit artikel is bepaald, wordt bij een Overeenkomst van opdracht met een langere looptijd dan 3 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 3 maanden verschuldigde gedeelte van de overeengekomen vergoeding.
 7. De aansprakelijkheid van Riverclay wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Riverclay onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Riverclay ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Riverclay in staat is adequaat te reageren.
 8. De uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid, zoals bedoeld in de voorgaande leden, geldt niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Riverclay of haar bedrijfsleiding.
 9. De in deze bepaling neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van door Riverclay ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtsreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben.
 10. Indien Opdrachtgever enig aan de Overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden Riverclay van dit risico te vrijwaren.

18 VRIJWARINGEN

 1. Opdrachtgever vrijwaart Riverclay voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Riverclay onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Riverclay tevens voor aanspraken van derden waarbij Riverclay als medepleger van Opdrachtgever wordt aangemerkt.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Riverclay voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en die aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

19 OVERMACHT

 1. In geval van overmacht zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan negentig (30) dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding over en weer.
 2. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen en die niet aan Riverclay zijn toe te rekenen. Hieronder is mede begrepen: tekort aan personeel bij Riverclay, ziekte in het bedrijf van Riverclay, stakingen in andere bedrijven, wilde of georganiseerde stakingen in het bedrijf van Riverclay, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, algemene vervoersproblemen en overheidsmaatregelen.
 3. Riverclay heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Riverclay zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Voor zover Riverclay ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Riverclay gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

20 GEHEIMHOUDING

 1. Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Riverclay zal zijn verplichtingen op grond van deze bepaling opleggen aan door hem ingeschakelde derden.
 2. In afwijking op het eerste lid van dit artikel, is Riverclay, indien deze voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, gerechtigd de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie, alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de Overeenkomst kennis heeft genomen, aan te wenden voor zover deze naar haar oordeel van belang kunnen zijn in haar verdediging.
 3. Iedere verplichting tot vertrouwelijkheid vervalt op het moment dat de informatie beschikbaar is bij openbare bronnen. Voorts is een Partij gerechtigd vertrouwelijke informatie beschikbaar te stellen aan overheidsinstanties indien dit krachtens wettelijke regeling of bevoegd bevel verplicht wordt. De Partij zal in dat geval de andere Partij daarover zo snel mogelijk informeren. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zo lang als de verstrekkende Partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

21 INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

 1. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt Riverclay zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, die hij gebruikt, heeft gebruikt of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover deze uit de wet voortvloeien.
 2. Alle originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden die Riverclay bij de vervulling van de overeenkomst heeft vervaardigd, blijven zijn eigendom, ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld. Deze door Riverclay verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Riverclay worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Riverclay behoudt het recht de door uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor ander doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

22 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen die uit de Overeenkomst voortvloeien, met inbegrip van rente en kosten, blijven door Riverclay geleverde goederen de uitsluitende eigendom van Riverclay.
 2. Tot aan het tijdstip van volledige voldoening is Opdrachtgever niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of te vervreemden. Indien derden enig recht op de geleverde zaken willen vestigen, is Opdrachtgever verplicht om Riverclay zo snel als mogelijk op de hoogte te stellen. Opdrachtgever is gehouden de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud ten behoeve van Riverclay rust identificeerbaar te houden en/of te maken en deze van elkaar en van de overige zich bij Opdrachtgever bevindende goederen af te zonderen.
 3. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Riverclay gerechtigd de geleverde zaken bij Opdrachtgever of bij derden die de zaak voor Opdrachtgever houden, weg te halen of weg te doen halen. Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van de totale aanneemsom voor iedere dag dat hij hiermee in gebreke blijft.

21 VERVALTERMIJN
Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingen en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Riverclay in verband met het verrichten van werkzaamheden door Riverclay in ieder geval een jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

22 TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN EN FORUMKEUZE

 1. Op alle overeenkomsten tussen Riverclay en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Er is sprake van een geschil, indien ten minste een van beide Partijen van mening is dat zulks het geval is. Alle geschillen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
 3. Indien Partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland.